Algemene voorwaarden

anoniem.nl zal in de voorwaarden vanaf hier aangeduid worden met 'de website'.

Artikel 1 Aanmelden

1.1 Van de website kunt u lid worden door middel van het invullen van het registratieformulier. Bepaalde onderdelen van de website zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling. Het gratis, passief, lidmaatschap kan worden omgezet in een actief lidmaatschap door het doen van een betaling. Betalingen worden gedaan via de veilige betaalomgeving van Ideal en Paysafecard.

1.2 Leden van de website zijn de al dan niet betalende gebruikers van de website.

Artikel 2 Lidmaatschap

2.1 Om een betalend lid te worden van de website moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen. Ben je onder de 18 dan kun je geen lid worden van anoniem.

2.2 Het lidmaatschap van de website is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en per persoon mag maar 1 profiel op de site aanwezig zijn.

2.3 Wanneer jij je aanmeldt en aan de voorwaarden van de registratie is voldaan kan je inloggen met een door jou aangegeven login-naam (let op deze kan niet gewijzigd worden) en een door jouw gekozen wachtwoord waarmee jij kan inloggen. Deze zijn strikt prive en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. de website kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een login code en/of wachtwoord door een lid.

2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt de website zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder teruggave van het abonnementsgeld te beeindigen en te verwijderen van de website.

2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart de website tegen elke vordering van deze aard. Aangezien de website slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is de website bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient de website hiervan onmiddellijk op te hoogte te worden gesteld.

2.6 Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn voor de website van groot belang. Om misbruik te voorkomen zullen medewerkers van de website de registratieformulieren zorgvuldig doornemen en beoordelen op mogelijke ongebruikelijkheden die niet op een site als de website behoort voor te komen. Misbruik van van de beperking van de aangemelde leden willen wij ten allen tijde proberen te voorkomen. de website behoudt zich dan ook het recht voor leden te weigeren. Dit zal de aanvrager zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

2.7 de website behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

2.8 de website behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een lid te weigeren. Dit zal zo spoedig mogelijk aan de 'geweigerde' worden meedegedeeld.

Artikel 3 Gebruik van de website

3.1 Jij zult de website niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via de website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2 Indien jij merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de website dien je dit via info@anoniem.nl aan de website te melden.

3.3 Jij verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover jij via de website beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens jij via de website beschikt. Jij verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.4 Jij stemt ermee in niet meer dan drie berichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door de website. In dit geval zal u eerst een waarschuwing krijgen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan zullen we tot het verwijderen van het account overgaan.

3.5 Jij zal je in je communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat jij op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. de website controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. de website is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.6 Wij schakelen personen in om contacten via de Website aan te gaan om zo de gebruiksbeleving te verhogen. Het staat u natuurlijk vrij een correspondentie met een ander op elk moment te beeindigen. Fysieke afspraken zijn via de website niet mogelijk.

Artikel 4 Tarieven en de betalingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege opgelegd worden.

4.2 Wanneer jij niet akkoord wenst te gaan met een door de website kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van de website, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.3 Het is niet mogelijk om, anders dan in overleg met de website restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen.

Artikel 5 Privacy en bescherming

5.1 Het privacybeleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de website. Door inschrijving verklaar jij dat je met dit beleid instemt en dat jij je hieraan zult conformeren.

5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

5.3 Jij verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan jezelf op de website te publiceren. de website behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4 de website controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, die niet beantwoorden aan de geest van de service of het vermoeden hebben tot aanzetten van misbruik van onze leden, zullen worden geweigerd.

5.5 Jij verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen. Tevens stem je ermee in deze informatie actueel te houden en als jouw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt de website zich het recht voor uw inschrijving te beeindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

5.6 Je stemt ermee in dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede jouw interacties met andere leden.

5.7 Jij verklaart dat je inschrijving bij de website strikt door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken voor anderen en jij mag je inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.8 Jij verklaart de website op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciele doelen/doeleinden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website.

5.10 E-mail-berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd worden door de website als prive-gegevens behandeld. de website behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden.

5.11 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die jij opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat jij aan de website opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van jou) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

5.12 De informatie die jij opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door de website beschikbaar worden gesteld aan (commerciele) derden. Bestudering van deze informatie stelt de website in staat de website steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.

5.13 de website is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van de website kan verlopen.

5.14 Bij de website worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra je tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

5.15 Uit veiligheidsoverwegingen logt de website het ip-adres van je computeraansluiting. de website behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over jou en je aansluiting te achterhalen.

5.16 De Website is bedoeld als dienst om vrijblijvend te communiceren met anderen. Wij kunnen niet garanderen dat personen met wie u contact legt, daadwerkelijk zijn wie zij pretenderen te zijn of dat zij bereid zijn tot een ontmoeting buiten de Website om. Mensen zijn vrij om pseudoniemen te gebruiken en ingevulde informatie zoals woonplaats of voorkeuren kan onjuist zijn zonder dat wij daar controle op kunnen uitoefenen. Wij kunnen personen inschakelen om contacten via de Website aan te gaan om zo de gebruiksbeleving te verhogen. Het staat u natuurlijk vrij een correspondentie met een ander op elk moment te beƫindigen.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 Jij stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de website en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van de website zijn het intellectuele eigendom van de website en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de website.

6.3 De gebruiksrechten die door de website aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor prive- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij de website. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van de website is strikt verboden.

6.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van de website en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de de website zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopieren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5 de website is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van de website. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van de website of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van de website. de website is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van de website en/of technische vereisten.

Artikel 7 Beeindiging

7.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als jij wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website of door zelf je account te verwijderen.

7.2 de website is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen en/of de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen indien jij een of meer van je verplichtingen jegens de website niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan jou beschikbaar worden gesteld door of via de website zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van de website, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. de website kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. de website onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door de website op de site is gezet of informatie die door de website aan jou is overgedragen.

8.2 Het gebruik van de website is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner en/ of vriendschap. Wanneer de beoogde resultaten van de website tegenvallen kan de website daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. de website kan niet garanderen dat jou inschrijving in een succesvolle relatie en/ of vriendschap resulteert.

8.3 de website kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

8.4 de website kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.5 de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. de website tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van de website tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.6 de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

8.7 de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door jezelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. de website raadt je daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat jij over jezelf plaatst.

8.8 de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de website .

8.9 de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is de website gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.10 U vrijwaart de website voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens de website al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.11 de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die de website niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder de website personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan de website levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie de website op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.12 Wanneer de website wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel de website als jij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

8.13 de website kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. de website spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.14 de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geinfecteerde informatie.

8.15 de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen. rming die de website biedt.

8.16 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan info@anoniem.nl.

Uitgeverij Johni Media
Postbus 8000
3009AA Rotterdam
Netherlands

KvK: 24295169
Telefoonnummer: 010-7670070
E-mailadres: info@anoniem.nl